Nyhetsbrev nr 3

Hej grannar!

Här kommer årets tredje nyhetsbrev. Lite längre än vanligt men det finns en del att rapportera om. 

Avgiften höjs med tre procent

Månadsavgiften höjs med tre procent från och med den 1 januari 2023. Detta med anledning av den generella kostnadsutvecklingen som råder i nuläget och föreningens långsiktiga ekonomisk planering. 

Krypgrunder

Styrelsen undersöker tekniska lösningar till problemet med fukt i våra krypgrunder och tar in offerter. Projektet är tämligen komplext då man måste räkna in lösningar som kommer sänka fukthalten, erbjuda bäst kostnadseffektivitet på sikt, och är minst störande för alla medlemmar. Styrelsen har rådfrågat expertkonsulter inom området om möjliga lösningar. Vi planerar för att prova lösningen först i en pilot i länga 11. Styrelsen återkommer med mer information.  

Förbättringar till hemsidan

Styrelsen har gjort en del ändringar främst för att underlätta för medlemmar att hitta information på hemsidan. Utseendet har också uppdaterats. Gå in och kika!

Trappor

Den första omgången med trappor är nu genomförd och styrelsen planerar för en nästa omgång i vår. Anledningen till att arbetet har delats upp beror på begränsningar i hur många trappsteg gjuteriet har möjlighet att gjuta åt oss. Styrelsen har också undersökt om man kan reparera i stället för att byta ut vissa trappsteg men detta har bedömts som estetiskt oacceptabelt.  

Dörrar

Tyvärr har styrelsen varit tvungna att avsluta samarbetet med leverantören. Arbetet hade inte framskridit i den takt som var överenskommit och leverantören kunde inte erbjuda en förbättring. Styrelsen kommer att engagera en ny entreprenör för detta arbete. 

Entrétak

Vi har haft två entrétak med problem på kort tid och uppmanar alla som uppmärksammat problem med sina entrétak att höra av sig till styrelsen.  

Trädgårdsdagar 

Stort tack till alla som deltog i höstens trädgårdsdagar! Insatserna är ovärderliga för att behålla våra fina gemensamma trädgårdar. Höstens större projekt inkluderade: flytt av buskar vid gamla komposten, Norra Klockspelsvägen 11 och Marietorps Allé 37; läggning av en ny och en utvidgad ölandsstensgång; samt läggning av en ölandsstensaltan vid trädgårdsboden. Vi vill också passa på att tacka Susanne för gräsklippningen och Magnus för sin beskärningsinsats!

Tack till alla som håller god ton mot styrelsen

Det är många som hör av sig till styrelsen och styrelsen gör sitt bästa för att svara så fort som möjligt. Vi tycker att vi har ett mycket fint samarbete med föreningens medlemmar och tackar alla som har förståelse för styrelsens arbete och håller god ton i sin kontakt med oss. Styrelsen bevakar föreningens och våra gemensamma intressen och styrelsens medlemmar ägnar en inte obetydlig del av sin fritid åt uppdraget.

Återkoppling på förra årets motioner

Nedan kommer en återkoppling på av bifallna motioner på förra årets stämma.

Motion 1: Utredning av möjlighet att sätta upp solceller

Styrelsen har varit i kontakt med Malmö Stad och fått information om att då Friluftsstaden ligger i ett område som Malmö stad i sin ’solkarta’ definierar som värdefull miljö, är det inte möjligt att sätta upp solceller på våra tak eller i anslutning till våra hus. Detta har också bekräftats i korrespondens med Stadsbyggnadskontoret. Solkartan finns att tillgå via Malmö stads hemsida.

Motion 2: Utredning av möjlighet att sätta upp laddstolpar 

Efter att en motion rests kring installation av laddstolpar för elbilar vid föregående årsstämma, kontaktade styrelsen Malmö stadsbyggnadskontor. I den inledande kontakten förtydligades det från styrelsens sida att föreningen har ett tomträttsavtal med Malmö stad. Svaret från stadsbyggnadskontoret var att det principiellt går att sätta upp laddstolpar på mark som hyrs av Malmö stad. Men då styrelsen undrade hur detta skulle fungera med framkomlighet på trottoarer visade det sig att Malmö stad inte kunde bevilja detta önskemål, just med hänvisning till framkomlighet. 

Vidare har styrelsen varit i kontakt med närliggande bostadsrättsföreningar i syfte att eventuellt försöka ingå i samarbete kring utredning och finansiering av eventuellt upprättande av laddstolpar. Samtliga föreningar har avböjt förfrågan. 

Styrelsen ser inte omvandlingen av föreningens gröna områden till laddplatser för elbilar som ett önskvärt alternativt främst med tanken på dessa områdens värde för föreningens unika utemiljö. I stället rekommenderar styrelsen att framtida styrelser följer utvecklingen av laddstolpsinfrastruktur och eventuella öppningar för laddstolpar på kommunala gator.   

Motion 3: Efterkalkyl av projektet Individuell Mätning och Debitering av värmekostnader 

Installationskostnad

Den totala kostnaden för installation av IMD uppgick till 507 887 kr inklusive moms. Denna siffra är inklusive de extra kostnaderna för asbestsanering och de värmemätare som fick installeras i vissa lägenheter med element kopplade till grannlägenhetens värmerör. 

Driftkostnad

Driftskostnaden uppgår till 32 400 kr/år och består av serviceavtal för Techem (26 000 kr/år) samt faktureringsadministration av HSB (6400 kr/år). 

Effekt på förbrukningen

Jämfört med den genomsnittliga förbrukningen för åren innan införandet verkar IMD har lett till en drygt 9 % minskning i föreningens totala värmeförbrukning. 

Hur har styrelsen räknat ut denna siffra?

Det går inte att jämföra förbrukning mellan åren på grund av variation i utomhustemperaturer mellan åren (vissa vintrar är mildare eller kallare än andra) så styrelsen har tittat på Brf Lutans förbrukning som andel av den så kallade Intresseföreningen Friluftsstadens (IF) totala förbrukning. Enkelt uttryckt kan man säga att vi har jämfört hur vår förbrukning ser ut jämfört med de föreningar i Södra Friluftsstaden som också får sin värme från Intresseföreningen. Intresseföreningen äger den gemensamma värmecentralen för hela friluftsstaden och bostadsrättsföreningarna i Friluftsstaden debiteras för sin värme genom Intresseföreningen efter faktisk förbrukning. För de fem åren innan IMD infördes har Lutans andel av Intresseföreningens värmeförbrukning legat på mellan 31,91% och 30,60% med ett genomsnitt på 31,39%. Detta kan jämföras med en siffra på 28,67% för vårt senaste verksamhetsår 2021-22 (sep-aug). Siffror för året 2020-21 var vid sammanställningen inte tillgängliga på grund av ett fel med E-ons undermätare under denna period. 

År (period) Andel av Intresseföreningens värmeförbrukning
2015-16 (juli – juni) 31,91%
2016-17 (juli – juni) 31,80%
2017-18 (juli – juni)  30,60%
2018-19 (juli – juni) 31,68%
2019-20 (juli – juni) 30,96%
Genomsnitt 2015-20 31,39%
2021-22 (sep – aug) 28,67%

Denna drygt 9 procentiga minskning är i linje med de kalkyler som den dåvarande styrelsen använde vid övervägningen av IMD. Dock bör det påpekas att denna siffra gäller Lutans totala förbrukning av fjärrvärme. De faktiska besparingarna på varje enskild lägenhet (hus) kan variera markant beroende på i vilken mån man genomfört energisparande åtgärder. 

Förslag på energisparande åtgärder

Vi passar på att tipsa om de förslag på energisparande åtgärder som togs fram av styrelsen i samband med införandet av IMD. Dessa hittas på hemsidan under IMD. 

/Styrelsen

 

Kommentarer är avstängda