Allmänt om föreningen

OM BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR I ALLMÄNHET

Vårt intryck är att potentiella köpare inte alltid är medvetna om skillnaden mellan en hyres- och en bostadsrätt. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som upplåter lägenheter åt bostadsrättshavare. Föreningens verksamhet är reglerad i ett flertal olika lagar samt de stadgar som föreningen antagit. Föreningen måste ha en styrelse som sköter löpande verksamhet, underhåll och utveckling. Föreningens valberedning sammanställer förslag till kandidater för ansvarsposter inom föreningen och dessa väljs av medlemmarna på den årliga föreningsstämman. Där kan medlemmar också lägga fram och rösta om motioner och på så sätt påverka föreningens inriktning. Medlemmarna förbinder sig att följa de regler som föreningen antagit. Det är viktigt att komma ihåg att alla delar ett ansvar för en fungerande helhet, ex vis i tvättstugor, miljöhus och på våra grönområden. Medlemmar ska också efter förmåga delta i gemensamma aktiviteter och bidra till att föreningen har en fungerande styrelse.

Bostadsrättsföreningen
• äger fastigheterna
• ansvarar för att de och de gemensamma områdena hålls i gott skick.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att följande utrymmen hålls i gott skick:
• lägenhetens insida med tillhörande utrymmen
• entrésidan (”solgården”) samt kökssidan

OM BRF LUTAN I SYNNERHET
Brf Lutan bildades 1983 och består av 80 radhuslägenheter fördelade på 12 radhuslängor.

Varje lägenhet disponerar en egen uteplats (”solgård”). Därutöver finns det gemensamma grönytor för medlemmarnas möten och rekreation samt närhet till stor allmän lekplats. Observera att all mark utanför fastigheterna tillhör föreningen, alltså även solgårdarna.

Föreningen ombesörjer klippning av gemensamma gräsmattor och tyngre beskärning av buskar och träd mot gavelsidorna. Medlemmar sköter sina solgårdar och ev rabatter utanför, samt kökssidorna. Därutöver sköter medlemmarna gemensamt grönskan vid fyra årliga trädgårds- och städdagar. En utemiljögrupp är behjälplig med råd och anvisningar.

Det finns en vicevärd som handhar felanmälningar men ingen vaktmästare som håller ordning. Detta ombesörjs gemensamt av medlemmarna.

Varje lägenhet har egen nedgång från lägenheten till källaren, där det i varje radhuslänga finns en gemensam tvättstuga. Denna är utrustad med en tvättmaskin, en torktumlare, ett torkskåp samt en mangel. Medlemmar bokar tid och sköter själva städning. Enstaka längor har bastu. I källarplanet finns även cykelförråd och förrådsutrymmen. I mån av tillgång kan extra förrådsutrymme hyras. Observera att källarförråd i vissa fall integrerats med ovanförliggande lägenhet (nedgångsrum) men att separat hyra utgår. Konsultera i sådana fall styrelsen ang hyra efter överlåtelse.

Föreningen har 5 miljöhus för hushållsavfall och returavfall samt en verktygsbod med trädgårdsredskap som fritt kan utnyttjas av medlemmarna.

Föreningen har inga egna parkeringsplatser. Malmö Stad införde 20210401 boendeparkering med taxa E. Mera information finns på https://malmo.se/Bo-och-leva/Bygga-och-bo/Utomhusmiljo/Boendeparkering.html.
För närvarande saknas möjlighet att ladda elbil enligt rekommendationer och bestämmelser.

Marken ägs av Malmö kommun och disponeras av föreningen via tomträttsavtal. Tomträttsavgälden ökade 2018 från ca 10 000 till 1,3 miljoner kr per år. För att möta de ökade kostnaderna har föreningen fram till 2021 tvingats höja avgifterna med 5% årligen, totalt 25%.

Föreningen har kabel-TV från Tele2 där basutbudet ingår i avgiften. Föreningen har ingått ett kollektivt, rabatterat avtal om bredband via Tele2 (100 Mbit/s) för vilket 100 kr/månad läggs på månadsavgiften. Vid behov av hastigheter över 100 Mbit/s får separat avtal ingås.

Föreningsstämma äger rum i december.

Föreningen har en hemsida samt en FB-sida för medlemmarnas kommunikation sinsemellan.

Föreningen köper administrativa tjänster av HSB, redovisar enligt K3-regelverket och gör komponentavskrivningar av samtliga anläggningstillgångar.

Juridisk person tillåts ej att äga bostadsrätt i föreningen. Airbnb-uthyrning eller liknande hotellverksamhet är ej tillåten.

Föreningen har en 30-års rullande underhållsplan och fonderar medel för de närmast kommande 10 årens underhållskostnader.

De senaste årens större underhållsåtgärder:
2004 taken byttes.
2005 byte av samtliga fasta elinstallationer i lägenheter, källare och gemensamma utrymmen
2015 varmvattenkulvertledningarna från värmecentralen byttes.
2016 fönster målades.
2017 armaturerna i parkbelysningen byttes till LED samtidigt som fler stolpar sattes upp.
2018 målades balkongdörrar, räcken och trappöverbyggnader som även renoverades
2020 infördes individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten.
2021/22 planeras renovering av ytterdörrar och reparation av entrétrappor
Stambyten görs löpande i samband med att medlem initierar större renovering av badrum/kök