Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Lutan kallas härmed till extra föreningsstämma måndagen den 4 november 2019, kl 19.00.

Lokal: Tyska kyrkan

DAGORDNING

 1. föreningsstämmans öppnande
 2. val av stämmoordförande
 3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. godkännande av röstlängd
 5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. godkännande av dagordning
 7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. val av minst två rösträknare
 9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. fråga om föreningen ska införa Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme och varmvatten.
 11. föreningsstämmans avslutande

 

Kommentarer är avstängda