Fotbollsspel på föreningens allmänningar

För några dagar sedan gick styrelsen ut med en uppmaning att visa hänsyn till sina grannar med avseende störande fotbollsspel på föreningens allmänningar. Tyvärr har uppmaningen inte hörsammats. Det spelas fortfarande fotboll på allmänningarna på ett sätt som närboende uppfattar som mycket störande, med många ungdomar involverade varav flera inte själva bor på området. Någon förbättring efter uppmaningen har inte märkts utan aktiviteterna har snarare tilltagit.

Efter mycket överläggning har styrelsen nu därför beslutat att från och med nu förbjuda fotbollsspel på föreningens samtliga allmänningar, d v s alla ytor utanför solgårdarna mellan och i anslutning till längorna.

För fotbollsspel hänvisas till närliggande Midsommarängen (vid lekplatsen) eller Glyttängen tvärs över Köpenhamnsvägen.

Anledningen till beslutet är att vi värnar om att alla medlemmar ska ha rätt till lugn och ro och avkoppling på sina solgårdar och anslutande allmänningar. Eftersom det inte hjälpt med att vädja till de berörda parterna, ser styrelsen ingen annan utväg än att besluta om ett förbud.

Styrelsen vill även påminna om denna formulering i våra stadgar:

”Vid användning av lägenheten ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av de som hör till bostadsrättshavarens hushåll, eller de som besöker bostadsrättshavaren som gäst”.

Föräldrar till ungdomar som har kompisar på besök ansvarar alltså även för dessa kompisars uppträdande.

Ni som ev har frågor kring beslutet kan kontakta Ordförande för mer information.

Med hopp om en lugn och skön sommar för samtliga medlemmar.

Styrelsen

Kommentarer är avstängda